Taxonomic Notes on the Genus Phlomoides (Lamiaceae: Lamioideae) from China
XIANG Chun-Lei, DONG Hong-Jin, HU Guo-Xiong, ZHOU Jing, PENG Hua
Plant Diversity . 2014, (05): 551 -560 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201413228