Sexspecific Responses of Flowering Phenology and Floral Morphology of Humulus scandens to Drought
YANG Shuai, WANG Bi-Xia, XU Xiao, HUAN Hui-Hui, QIN Fang, CHEN Meng-Hua
Plant Diversity . 2014, (05): 653 -660 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201414021