Effects of Temperatures on Seed Germination Characteristics of Alpine Plant Stipa purpurea (Poaceae)*
LI Xiong, YIN Xin, YANG Shi-Hai, YANG Yun-Qiang, HU Xiang-Yang, YANG Yong-Ping
Plant Diversity . 2014, (06): 698 -706 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201414027