Development and Characterization of Microsatellite Loci for Heavenly Bamboo (Nandina domestica)
HU Hui-Li, LI Bo, HU Wan, SUN Zhi-Xia, ZHANG Zhi-Yong, FAN Deng-Mei
Plant Diversity . 2015, (2): 141 -144 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514063