Astaxanthin Research Trends: Bibliometrical Analysis of the International Studies of Astaxanthin
WANG Chun-Ming, XU Yang-Qi, YANG Ya, DU Ning, YANG Zhi-Ping
Plant Diversity . 2015, (2): 221 -232 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514069