Intraspecific Functional Trait Variation in a Tree Species (Lithocarpus dealbatus) along Latitude
SU Wen-Hua, SHI Zhan, YANG Bo, YANG Jian-Jun, ZHAO Guan-Hua, ZHOU Rui
Plant Diversity . 2015, (03): 309 -317 .