Resources Evaluation of Seed Plants in Yulong Snow Mountain, Lijiang, Northwestern Yunnan
LIU De-Tuan-, LI Wan-Sha-, HE Yu-Long-, CHEN Zhi-Fa-, HUANG Hua-, GAO Fu-, XIU Kun-, WU Zhi-Kun
Plant Diversity . 2015, (03): 318 -326 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514112