A Taxonomic Review of ‘Xueshandanggui’, a Traditional Naxi Herbal Medicine Plant of Lijiang Prefecture
HUANG Hua-, LI Jing-, HE Xian-Wen-, LIU De-Qiu-, CHEN Zhi-Fa-, GAO Fu-, XIU Kun-, WU Zhi-Kun
Plant Diversity . 2015, (4): 396 -400 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514122