Identification and Characterization of GATA Gene Family in Castor Bean (Ricinus communis)
AO Tao-, LIAO Xiao-Jia-, XU Wei-, LIU Ai-Zhong
Plant Diversity . 2015, (4): 453 -462 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514151