Study on the Change and Judgment of Tobacco Seed Maturity
ZHENG Yun-Ye-, YU Xiao-Mei-, SUO Wen-Long-, NIU Yong-Zhi-, DENG Sheng-Bin-, MA Wen-Guang
Plant Diversity . 2015, (4): 472 -478 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514156