Character of Leaf Epidermis and Their Systematic Significance of Daphne and Wikstroemia (Thymelaeaceae)
ZHANG Yong-Ceng, SUN Wen-Guang, GAO Cai-Zhen, CAO Wen-Juan, ZHANG Yong-Hong**, LI Zhi-Min
Plant Diversity . 2015, (05): 493 -512 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515019