Petrocosmea glabristoma (Gesneriaceae), a New Species from Yunnan, China
QIU Zhi-Jing, LI Chao-Qun, WANG Yi-Zheng
Plant Diversity . 2015, (05): 551 -556 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515018