Additional Notes on the Begonia Sect. Petermannia (Begoniaceae) from China
WANG Jian, CHEN Wen-Hong, HUGHES Mark, YANG Zhen-Zhen, SHUI Yu-Min
Plant Diversity . 2015, (05): 563 -568 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514154