Genetic Diversity Analysis of Nelumbo Accessions Based on ESTSSR Markers
XU Yu-Xian, ZHANG Wei-Wei, MO Hai-Bo, LI Chun, CAO Jian-Guo, TIAN Dai-Ke
Plant Diversity . 2015, (05): 595 -604 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515004