The Distribution Characteristics and Application of Cyperaceae Plant Resources in Jiangsu Province
PANG Li-Li, LI Yu-Shuang, CHEN Jie, SUN Jian-Yun, WANG Qing-Ya
Plant Diversity . 2015, (05): 616 -628 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515001