Combining Ability and Heritability Analysis of Bolting Character of Nonheading Chinese Cabbage
LI Xiao-Feng, SHU Hong-Fang, SHU Yu-Ying, HOU Rui-Xian
Plant Diversity . 2015, (06): 788 -792 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515047