Genetic Diversity of Global Aromatic Rice Varieties
YU Ya-Ying-, SHAO Gao-Neng-, SHENG Zhong-Hua-, JIANG Han-Wei-, HE Ji-Wai-, SUN Yuan-Yuan-, CA Yi-Cong-, HU Pei-Song-**, TANG Shao-Qing
Plant Diversity . 2015, (06): 871 -880 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515048