A new subtribal classification of Arundinarieae (Poaceae, Bambusoideae) with the description of a new genus
Yu-Xiao Zhang, Cen Guo, De-Zhu Li
Plant Diversity . 2020, (03): 127 -134 .  DOI: 10.1016/j.pld.2020.03.004