Ethnobotanical study on medicinal plants from the Dragon Boat Festival herbal markets of Qianxinan, southwestern Guizhou, China
Wei Gu, Xiaojiang Hao, Zehuan Wang, Jiayu Zhang, Liejun Huang, Shengji Pei
Plant Diversity . 2020, (06): 427 -433 .  DOI: 10.1016/j.pld.2020.12.010