Skincare plants of the Naxi of NW Yunnan, China
Yanqiang Zhao, Zexing Yang, Bayi Lang, Manfred Shao, Wu Meng, Dayuan Xue, Lu Gao, Lixin Yang
Plant Diversity . 2020, (06): 473 -478 .  DOI: 10.1016/j.pld.2020.12.005