Genetic analysis of walnut cultivars from southwest China: Implications for germplasm improvement
Moses C. Wambulwa, Peng-Zhen Fan, Richard Milne, Zeng-Yuan Wu, Ya-Huang Luo, Yue-Hua Wang, Hong Wang, Lian-Ming Gao, Zuo-Ying Xiahou, Ye-Chuan Jin, Lin-Jiang Ye, Zu-Chang Xu, Zhi-Chun Yang, De-Zhu Li, Jie Liu
Plant Diversity . 2022, (06): 530 -541 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.08.005