DNA条形码在生态学研究中的应用与展望
罗亚皇1、2、3、4, 刘杰1, 高连明1**, 李德铢1、2
Applications and Advances of DNA Barcoding in Ecological Studies
LUO Ya-Huang-, LIU Jie-, GAO Lian-Ming-**, LI De-Zhu
Plant Diversity . 2013, (6): 761 -768 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313192