Plant Diversity ›› 1990, Vol. 12 ›› Issue (04): 1-3.

• Articles •    

CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE ESSENTIAL OIL FROM FLOWERS OF ROSA MAIREI

Yuan Jamo Chen Xun Xian Jingjian Yu Xuejian Ding Jingkai Yi Yuanfen   

  1. Guizhou Institute of Biology
  • Online:1990-08-25 Published:1990-08-25

Key words: Rosa mairei