Plant Diversity ›› 1999, Vol. 21 ›› Issue (01): 1-3.

• Articles •    

New Materials for Berberis from Guizhou

HE Shun-Zhi,XIAO Pei-Gen,LI Zhen-Yu,ZHANG Tian-Lun,HUANG Yong-Qi,Xu Wen-Fen   

  1. Guizhou Institute of Chinese Materia Medica,Guiyang 550002
  • Online:1999-02-25 Published:1999-02-25

Abstract: Species affinis B. uniflorae F. N. Wei et Y. G. Wei, sed floribus pluribus 10~25 fasciculatis differt.

Key words: Berberis, New species, New record, Guizhou