Plant Diversity ›› 2009, Vol. 31 ›› Issue (S16): 1-3.

• Articles •     Next Articles

The Cultivation of Lactarius Volemus in China

LIU Pei-Gui1, YU Fu-Qiang1 , 2 , WANG Xiang-Hua1 , 2 , ZHENG Huan-Di1 , 3 ,
CHEN Juan1 , 4 , CHEN Ji-Yue1 , 5 , TIAN Xiao-Fei1 , 2 , XIE Xue-Dan1 , 2 ,
SHI Xiao-Fei1 ,2 , DENG Xiao-Juan1 , 2
  

  1. 1 Key Laboratory of the Biodiversity and Biogeography , Kunming Institute of Botany , Chinese Academy of Sciences, Kunming 650204 , China ; 2 Graduate School of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049 , China; 3 Tsinghua University, Beijing 100084, China; 4 Institute of Medicinal Plant Development,
    Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100193 , China; 5 Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Xishuangbanna 666303 , China
  • Online:2009-12-25 Published:2009-12-25
  • Contact: LIU Pei-Gui

CLC Number: