Study on the Ecotypes of Allium wallichii in Jizu Mountain,Binchuan County, Yunnan Province
LIAO Zhou- Yu,DANG Cheng- Lin
Plant Diversity . 1998, (04): 1 -3 .