Chemical Constituents of Piper mullesua
ZHANG Ke,NI Wei,CHEN Chang- Xiang, LIU Yi- Dan
Plant Diversity . 1998, (03): 1 -3 .