Plant Diversity ›› 1998, Vol. 20 ›› Issue (03): 1-3.

• Articles •    

Triterpenoid Saponins and a Cucurbitcin from Thladiatha cordifolia

LI Zhong-Rong,QIU Ming-Hua,XU Xue-Ping,TIAN Jun,NIE Rui-Liu,DUAN Zhi-Hong,LEI Ze-Mo   

  1. Kunmming Institute of Botany,Chinese Academy of Sinica,Kunming 650204
  • Online:1998-06-25 Published:1998-06-25

Key words: Thladiantha cordifolia, Triterpenoid, Thladioside H1-H3, Dihydroisocucurbiracin B-25 -acetae