NEW TAXA OF THE GENUS CORYDALIS SECT. ELATAE
Wu Zhengyi (C. Y. Wu) Zhuang Xuan (H, Chuang)
Plant Diversity . 1990, (04): 1 -3 .