Applications and Advances of DNA Barcoding in Ecological Studies
LUO Ya-Huang-, LIU Jie-, GAO Lian-Ming-**, LI De-Zhu
Plant Diversity . 2013, (6): 761 -768 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313192