Plant Diversity ›› 1996, Vol. 18 ›› Issue (03): 1-3.

• Articles •    

THE CHEMICAL CONSTITUENTS OF CHUANMINSHEN VIOLACEUM

RAO Gao-Xiong, WANG Xing-Wen, LIU Qi-Xi, SUN Han-Dong   

  1. Yunnan College of Traditional Chinese Medicine, Kunming 650011;Jiangsu Institute of Botany, Nanjing 210014;Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650204
  • Online:1996-06-25 Published:1996-06-25

Abstract:

Key words: Chuanminshen violaceum